นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัวข้อมูลบุคคล (Privacy of Personal Information) ของ 9ASSET.COM ตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 “PDPA” ( Personal Data Protection Act )

 
9ASSET.COM เป็นเว็บไซต์สำหรับให้บริการข้อมูลและการสั่งซื้อบริการออนไลน์ แก่บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการนิติบุคคล ซึ่ง บริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้เป็นผู้ให้บริการทำการตลาดออนไลน์ โฆษณาออนไลน์และการโปรโมทอสังหาริมทรัพย์ และบริการที่เกี่ยวข้อง มีความตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวและเคารพถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่านมาโดยตลอด

ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์ 9ASSET.COM เพื่อเยี่ยมชมข้อมูลและค้นหาบริการต่างๆ ของบริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนหรือให้ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับตัวท่านแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้บริการหรือเข้าถึงข้อมูลบางประการ เช่น การสั่งซื้อบริการออนไลน์ เป็นต้น ท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุเอาไว้ในเว็บไซต์ 9ASSET.COM และนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยท่านอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อของท่าน หมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือที่อยู่ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้บริการหรือเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสมต่อไป

อนึ่ง การที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์ 9ASSET.COM นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะยอมรับและผูกพัน กับเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุเอาไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทุกประการแล้ว หากท่านไม่ประสงค์ที่ จะผูกพันหรือปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถทำได้โดยเพียงไม่ใช้บริการต่อไปและออกจาก เว็บไซต์ 9ASSET.COM


ข้อมูลที่เป็นสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ 9ASSET.COM จัดทำขึ้นโดย บริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด รวมถึงคู่ค้าและผู้ให้บริการของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมด อันรวมถึงข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ 9ASSET.COM ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับการยินยอม เป็นลาย ลักษณ์อักษร จาก บริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัดก่อน ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ และข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏอยู่บน 9ASSET.COM ถือเป็นทรัพย์สินของ บริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด หรือเป็นสิทธิของบริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว การนำรูปภาพ (ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) จากเว็บไซต์ 9ASSET.COM ไปใช้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด

การจัดเก็บข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ทาง 9ASSET.COM ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล จะรวบรวมใช้ ตามขอบเขตของการบริการโดยเรานั้นได้รวบรวมจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็น และเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์เป็นประโยชน์ภายใต้กฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลที่ทาง 9ASSET.COM จะจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

 
1.     ข้อมูลที่ท่านให้กับ 9ASSET.COM เพื่อลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิก หรือเพื่อรับบริการ รวมถึงการแจ้งเตือนอีเมล และ/หรือ จดหมายข่าว

1.1.   ชื่อ-นามสกุล (Name – Surname)

1.2.   ชื่อบริษัทนิติบุคคล (ในกรณีที่ลูกค้าสมัครหรือทำสัญญาใช้บริการในนามนิติบุคล)

1.3.   เลขทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณีที่ลูกค้าสมัครหรือทำสัญญาใช้บริการในนามนิติบุคล)

1.4.   เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ในกรณีสมัครหรือทำสัญญาใช้บริการในนามบุคคล)

1.5.   หมายเลขโทรศัพท์ (Phone number)

1.6.   อีเมล์ (Email address)

1.7.   ที่อยู่ทางไปรษณีย์

1.8.   บัญชีโซเชียลมีเดีย

1.9.   ข้อมูลทางธุรกรรม

1.10.    ข้อมูลการออกใบกำกับภาษี

1.11.    รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน

1.12.    รหัสผ่าน (Password) / ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm Password)

 

2.     ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทางเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ ของ 9ASSET.COM จะจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น

2.1.   ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP Address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน

2.2.   ชนิดของเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของท่าน

2.3.   ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ สินค้า บริการ หรือข้อมูลที่ท่านค้นหา วันที่และเวลาเข้าชม ข้อมูลทางสถิติอื่นๆ

2.4.   หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์ 9ASSET.COM

2.5.   หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมในเว็บไซต์ 9ASSET.COM

2.6.   จำนวนหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม

2.7.   คุกกี้ (Cookie)

 

3.      ข้อมูลการติดต่อ ทั้งการซื้อบริการ การสอบถามปัญหาการใช้งาน การให้ความคิดเห็น หรือการให้คำแนะนำติชม 9ASSET.COM จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลหรือการให้บริการแก่ท่าน

 

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล การใช้งานข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลของท่าน

 

9ASSET.COM มีสิทธิที่จะใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้ไว้ ให้แก่ บุคคลที่สามได้ แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่านและเพื่อการบริหารจัดการเว็บไซต์ 9ASSET.COM ได้เท่านั้น ซึ่งหมายความรวมถึง

 

1.     เพื่อช่วยในการยืนยันตัวตนสถานะในการลงทะเบียนสมัครใช้บริการครั้งแรกของท่าน (Register)

2.     เพื่อใช้ในการลงชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกในครั้งถัดไปของท่าน (Login)

3.     เพื่อใช้บริการการทำตลาดออนไลน์ โฆษณาออนไลน์และการโปรโมทเว็บไซต์

4.     เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งซื้อบริการของท่านผ่านทางเว็บไซต์ 9ASSET.COM รวมถึงการชำระเงินค่าบริการ

5.     เพื่อใช้ในการจัดส่งข้อมูลและรายละเอียดการใช้บริการ

6.     เพื่อใช้ในการให้บริการลูกค้า การติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการสั่งซื้อบริการกับท่าน

7.     เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อบริการ

8.     เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการสั่งซื้อบริการและรายงานภาษีการขาย

9.     เพื่อใช้ในการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษ ของรางวัล และโปรโมชั่นต่าง ๆ จากทาง 9ASSET.COM ซึ่งทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และโปรโมชั่นของทาง 9ASSET.COMได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

10.  เพื่อนำมาใช้พัฒนาและปรับปรุงด้านการตลาด และการให้บริการของ 9ASSET.COM ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด

11.  เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขายให้ตรงกับความต้องการ รวมถึงความชื่นชอบของลูกค้าผู้ใช้งาน

12.  เพื่อใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลภายในองค์การและการทำวิจัยอื่นๆ

13.  เพื่อให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับข้อเสนอ การส่งเสริมการขาย สินค้าหรือบริการ และทำการตลาดแบบตรงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การลงทุน และ/หรือผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงิน ซึ่งบริษัทเชื่อว่าท่านอาจมีความสนใจในข้อมูลดังกล่าว

14.  ให้แก่ ตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้บริการทางการเงินและการลงทุน ซึ่งมีรายการหรือการโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัทตามที่ท่านได้ส่งคำขอ และ (2) ผู้ให้บริการของบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการในนามของบริษัท หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านได้ร้องขอจากบุคคลดังกล่าวโดยตรง หรือให้ความช่วยเหลือบริษัทในการมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่าน และ/หรือเพื่อการใช้งานของบุคคลดังกล่าวในการตลาดแบบตรงและ

15.  ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ผู้ให้บริการของบริษัท และบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่านในนามของบริษัท หรือช่วยบริษัทให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ ซึ่งรวมถึงการติดต่อท่านเกี่ยวกับบริการ ในกรณีที่ท่านสมัครเข้าใช้บริการผ่านระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริการ “กูเกิลนาว (Google Now)” ของกูเกิล) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูล เช่น ประวัติการค้นหาของท่านให้แก่กูเกิล ท่านสามารถเลือกไม่ให้บริษัทให้ข้อมูลดังกล่าวแก่กูเกิลได้ผ่านระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน

16.  เพื่อเปิดเผยข้อมูลตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมายหรือตามคำสั่งของศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

17.  เพื่อเปิดเผยข้อมูลเพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมายทั้งของบริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด และบุคคลที่สาม

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 

ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทาง 9ASSET.COM มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเมื่อ

 

1.     เมื่อท่านมีการสมัครใช้งาน สั่งซื้อบริการ ทั้งรูปแบบการขอคำปรึกษา หรือเสียค่าบริการ

2.     เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มสนใจบริการ ขอใบเสนอราคา รวมถึงแจ้งปัญหาการใช้งาน และอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์ 9ASSET.COM

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies)

 

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) จะถูกส่งไปในเว็บบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โดยโปรแกรมนี้จะช่วยทำให้สามารถติดต่อและจดจำบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านได้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการใช้โปรแกรมคุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธโปรแกรมดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามการปฏิเสธไม่ใช้โปรแกรมคุกกี้นี้อาจส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้งานในเว็บไซต์ 9ASSET.COM ได้อย่างครบถ้วนหรือสมบูรณ์ได้

 

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

 

เว็บไซต์ 9ASSET.COM อาจมีการรวบรวมลิงค์หรือการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้เท่านั้น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้อาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยที่ 9ASSET.COM ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวหรือในการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ 9ASSET.COM ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบและทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนที่ท่านจะใช้บริการต่อไป

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

บริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด จะแจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงดังกล่าวเอาไว้ในเว็บไซต์ 9ASSET.COM ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

 

การจัดเก็บ และรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อมูลส่วนบุคลสามารถเข้าถึง และดำเนินการโดย 9ASSET.COM หรือผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้จะถูกเก็บรักษาไว้โดยองค์กรของ 9ASSET.COM ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ข้างต้น หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทาง กฎหมาย ข้อกำหนดทางด้านบัญชีและ / หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

 

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 

บริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด ขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิด หรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-187-0187

 

การเปิดเผยข้อมูลบุคคล ต่อบุคคลภายนอก

 

เราขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

1.     ได้รับการอนุญาตยินยอมจากท่าน

2.     สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย จะมีการขอข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย

 

การขอแก้ไข ระงับ หรือการยกเลิกการให้ข้อมูลบุคคล

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาแจ้งให้ทาง 9ASSET.COM ทราบ เพื่อทำการแก้ไขอัพเดทเป็นข้อมูลปัจจุบันและถูกต้อง และเมื่อทาง 9ASSET.COM ดำเนินการอัพเดทข้อมูลแล้ว ทาง 9ASSET.COM จะดำเนินการการจัดเก็บ และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และผลประโยชน์ของลูกค้าผู้ให้ข้อมูลเป็นหลัก

 

ท่านสามารถเพิกถอนการยินยอมในการให้รวบรวม การนำไปใช้ และการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยการติดต่อทาง 9ASSET.COM ผ่านทางโทรศัพท์หรือส่งอีเมล์ถึงฝ่ายบริการลูกค้าของทาง 9ASSET.COM ตามวิธีการติดต่อเรา

 

วิธีการติดต่อเรา

 

หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ ต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อ

 

 

ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service)

 

บริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด ที่อยู่ 300/73 ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 02-187-0187

สายด่วน : 081-713 1812

อีเมล์ : [email protected]

 

ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้อ่านและทำความเข้าใจรวมถึงตกลงให้ความยินยอมแก่ บริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด (บริษัทฯ) เพื่อให้บริษัทฯสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของข้าพเจ้าตามที่ได้ให้ไว้ข้างต้น ตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯได้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย หรือดำเนินการประมวลผลใดๆ ในข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อปรับปรุงบริการ

 

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และการส่งเสริมการขายต่างๆ ให้ข้าพเจ้าผ่านทางช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ทั้งหมด

 

ทั้งนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการที่ข้าพเจ้าเลือกที่จะไม่ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ อาจส่งผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ การรับบริการและการรับข้อมูลส่งเสริมการขายต่างๆจากบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าข้าพเจ้าสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการให้ความยินยอมได้โดยการติดต่อบริษัทฯผ่านทางโทรศัพท์หรือส่งอีเมล์ถึงฝ่ายบริการลูกค้าของทาง 9ASSET.COM ทั้งนี้บริษัทฯจะใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าด้วยความเคารพในสิทธิของข้าพเจ้า นอกจาก นี้ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าสามารถเข้าชมเว็บไซต์ 9ASSET.COM หรือ เว็บไซต์อื่นของบริษัทฯเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯได้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัวข้อมูลบุคคล (Privacy of Personal Information) ของ 9ASSET.COM ตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 “PDPA” ( Personal Data Protection Act )

 

9ASSET.COM เป็นเว็บไซต์สำหรับให้บริการข้อมูลและการสั่งซื้อบริการออนไลน์ แก่บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการนิติบุคคล ซึ่ง บริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้เป็นผู้ให้บริการทำการตลาดออนไลน์ โฆษณาออนไลน์และการโปรโมทอสังหาริมทรัพย์ และบริการที่เกี่ยวข้อง มีความตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวและเคารพถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่านมาโดยตลอด

 

ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์ 9ASSET.COM เพื่อเยี่ยมชมข้อมูลและค้นหาบริการต่างๆ ของบริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนหรือให้ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับตัวท่านแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้บริการหรือเข้าถึงข้อมูลบางประการ เช่น การสั่งซื้อบริการออนไลน์ เป็นต้น ท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุเอาไว้ในเว็บไซต์ 9ASSET.COM และนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยท่านอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อของท่าน หมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือที่อยู่ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้บริการหรือเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 

อนึ่ง การที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์ 9ASSET.COM นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะยอมรับและผูกพัน กับเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุเอาไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทุกประการแล้ว หากท่านไม่ประสงค์ที่ จะผูกพันหรือปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถทำได้โดยเพียงไม่ใช้บริการต่อไปและออกจาก เว็บไซต์ 9ASSET.COM

 

ข้อมูลที่เป็นสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ 9ASSET.COM จัดทำขึ้นโดย บริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด รวมถึงคู่ค้าและผู้ให้บริการของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมด อันรวมถึงข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ 9ASSET.COM ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับการยินยอม เป็นลาย ลักษณ์อักษร จาก บริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัดก่อน ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ และข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏอยู่บน 9ASSET.COM ถือเป็นทรัพย์สินของ บริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด หรือเป็นสิทธิของบริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว การนำรูปภาพ (ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) จากเว็บไซต์ 9ASSET.COM ไปใช้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด

 

การจัดเก็บข้อมูล

 

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ทาง 9ASSET.COM ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล จะรวบรวมใช้ ตามขอบเขตของการบริการโดยเรานั้นได้รวบรวมจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็น และเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์เป็นประโยชน์ภายใต้กฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลที่ทาง 9ASSET.COM จะจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

 

1.     ข้อมูลที่ท่านให้กับ 9ASSET.COM เพื่อลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิก หรือเพื่อรับบริการ รวมถึงการแจ้งเตือนอีเมล และ/หรือ จดหมายข่าว

1.1.   ชื่อ-นามสกุล (Name – Surname)

1.2.   ชื่อบริษัทนิติบุคคล (ในกรณีที่ลูกค้าสมัครหรือทำสัญญาใช้บริการในนามนิติบุคล)

1.3.   เลขทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณีที่ลูกค้าสมัครหรือทำสัญญาใช้บริการในนามนิติบุคล)

1.4.   เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ในกรณีสมัครหรือทำสัญญาใช้บริการในนามบุคคล)

1.5.   หมายเลขโทรศัพท์ (Phone number)

1.6.   อีเมล์ (Email address)

1.7.   ที่อยู่ทางไปรษณีย์

1.8.   บัญชีโซเชียลมีเดีย

1.9.   ข้อมูลทางธุรกรรม

1.10.    ข้อมูลการออกใบกำกับภาษี

1.11.    รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน

1.12.    รหัสผ่าน (Password) / ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm Password)

 

2.     ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทางเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ ของ 9ASSET.COM จะจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น

2.1.   ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP Address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน

2.2.   ชนิดของเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของท่าน

2.3.   ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ สินค้า บริการ หรือข้อมูลที่ท่านค้นหา วันที่และเวลาเข้าชม ข้อมูลทางสถิติอื่นๆ

2.4.   หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์ 9ASSET.COM

2.5.   หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมในเว็บไซต์ 9ASSET.COM

2.6.   จำนวนหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม

2.7.   คุกกี้ (Cookie)

 

3.      ข้อมูลการติดต่อ ทั้งการซื้อบริการ การสอบถามปัญหาการใช้งาน การให้ความคิดเห็น หรือการให้คำแนะนำติชม 9ASSET.COM จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลหรือการให้บริการแก่ท่าน

 

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล การใช้งานข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลของท่าน

 

9ASSET.COM มีสิทธิที่จะใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้ไว้ ให้แก่ บุคคลที่สามได้ แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่านและเพื่อการบริหารจัดการเว็บไซต์ 9ASSET.COM ได้เท่านั้น ซึ่งหมายความรวมถึง

 

1.     เพื่อช่วยในการยืนยันตัวตนสถานะในการลงทะเบียนสมัครใช้บริการครั้งแรกของท่าน (Register)

2.     เพื่อใช้ในการลงชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกในครั้งถัดไปของท่าน (Login)

3.     เพื่อใช้บริการการทำตลาดออนไลน์ โฆษณาออนไลน์และการโปรโมทเว็บไซต์

4.     เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งซื้อบริการของท่านผ่านทางเว็บไซต์ 9ASSET.COM รวมถึงการชำระเงินค่าบริการ

5.     เพื่อใช้ในการจัดส่งข้อมูลและรายละเอียดการใช้บริการ

6.     เพื่อใช้ในการให้บริการลูกค้า การติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการสั่งซื้อบริการกับท่าน

7.     เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อบริการ

8.     เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการสั่งซื้อบริการและรายงานภาษีการขาย

9.     เพื่อใช้ในการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษ ของรางวัล และโปรโมชั่นต่าง ๆ จากทาง 9ASSET.COM ซึ่งทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และโปรโมชั่นของทาง 9ASSET.COMได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

10.  เพื่อนำมาใช้พัฒนาและปรับปรุงด้านการตลาด และการให้บริการของ 9ASSET.COM ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด

11.  เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขายให้ตรงกับความต้องการ รวมถึงความชื่นชอบของลูกค้าผู้ใช้งาน

12.  เพื่อใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลภายในองค์การและการทำวิจัยอื่นๆ

13.  เพื่อให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับข้อเสนอ การส่งเสริมการขาย สินค้าหรือบริการ และทำการตลาดแบบตรงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การลงทุน และ/หรือผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงิน ซึ่งบริษัทเชื่อว่าท่านอาจมีความสนใจในข้อมูลดังกล่าว

14.  ให้แก่ ตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้บริการทางการเงินและการลงทุน ซึ่งมีรายการหรือการโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัทตามที่ท่านได้ส่งคำขอ และ (2) ผู้ให้บริการของบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการในนามของบริษัท หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านได้ร้องขอจากบุคคลดังกล่าวโดยตรง หรือให้ความช่วยเหลือบริษัทในการมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่าน และ/หรือเพื่อการใช้งานของบุคคลดังกล่าวในการตลาดแบบตรงและ

15.  ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ผู้ให้บริการของบริษัท และบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่านในนามของบริษัท หรือช่วยบริษัทให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ ซึ่งรวมถึงการติดต่อท่านเกี่ยวกับบริการ ในกรณีที่ท่านสมัครเข้าใช้บริการผ่านระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริการ “กูเกิลนาว (Google Now)” ของกูเกิล) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูล เช่น ประวัติการค้นหาของท่านให้แก่กูเกิล ท่านสามารถเลือกไม่ให้บริษัทให้ข้อมูลดังกล่าวแก่กูเกิลได้ผ่านระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน

16.  เพื่อเปิดเผยข้อมูลตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมายหรือตามคำสั่งของศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

17.  เพื่อเปิดเผยข้อมูลเพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมายทั้งของบริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด และบุคคลที่สาม

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 

ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทาง 9ASSET.COM มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเมื่อ

 

1.     เมื่อท่านมีการสมัครใช้งาน สั่งซื้อบริการ ทั้งรูปแบบการขอคำปรึกษา หรือเสียค่าบริการ

2.     เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มสนใจบริการ ขอใบเสนอราคา รวมถึงแจ้งปัญหาการใช้งาน และอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์ 9ASSET.COM

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies)

 

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) จะถูกส่งไปในเว็บบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โดยโปรแกรมนี้จะช่วยทำให้สามารถติดต่อและจดจำบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านได้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการใช้โปรแกรมคุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธโปรแกรมดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามการปฏิเสธไม่ใช้โปรแกรมคุกกี้นี้อาจส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้งานในเว็บไซต์ 9ASSET.COM ได้อย่างครบถ้วนหรือสมบูรณ์ได้

 

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

 

เว็บไซต์ 9ASSET.COM อาจมีการรวบรวมลิงค์หรือการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้เท่านั้น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้อาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยที่ 9ASSET.COM ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวหรือในการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ 9ASSET.COM ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบและทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนที่ท่านจะใช้บริการต่อไป

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

บริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด จะแจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงดังกล่าวเอาไว้ในเว็บไซต์ 9ASSET.COM ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

 

การจัดเก็บ และรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อมูลส่วนบุคลสามารถเข้าถึง และดำเนินการโดย 9ASSET.COM หรือผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้จะถูกเก็บรักษาไว้โดยองค์กรของ 9ASSET.COM ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ข้างต้น หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทาง กฎหมาย ข้อกำหนดทางด้านบัญชีและ / หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

 

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 

บริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด ขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิด หรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-187-0187

 

การเปิดเผยข้อมูลบุคคล ต่อบุคคลภายนอก

 

เราขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

1.     ได้รับการอนุญาตยินยอมจากท่าน

2.     สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย จะมีการขอข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย

 

การขอแก้ไข ระงับ หรือการยกเลิกการให้ข้อมูลบุคคล

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาแจ้งให้ทาง 9ASSET.COM ทราบ เพื่อทำการแก้ไขอัพเดทเป็นข้อมูลปัจจุบันและถูกต้อง และเมื่อทาง 9ASSET.COM ดำเนินการอัพเดทข้อมูลแล้ว ทาง 9ASSET.COM จะดำเนินการการจัดเก็บ และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และผลประโยชน์ของลูกค้าผู้ให้ข้อมูลเป็นหลัก

 

ท่านสามารถเพิกถอนการยินยอมในการให้รวบรวม การนำไปใช้ และการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยการติดต่อทาง 9ASSET.COM ผ่านทางโทรศัพท์หรือส่งอีเมล์ถึงฝ่ายบริการลูกค้าของทาง 9ASSET.COM ตามวิธีการติดต่อเรา

 

วิธีการติดต่อเรา

 

หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ ต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อ

 

 

ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service)

 

บริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด ที่อยู่ 300/73 ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 02-187-0187

สายด่วน : 081-713 1812

อีเมล์ : [email protected]

 

ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้อ่านและทำความเข้าใจรวมถึงตกลงให้ความยินยอมแก่ บริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัด (บริษัทฯ) เพื่อให้บริษัทฯสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของข้าพเจ้าตามที่ได้ให้ไว้ข้างต้น ตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯได้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย หรือดำเนินการประมวลผลใดๆ ในข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อปรับปรุงบริการ

 

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และการส่งเสริมการขายต่างๆ ให้ข้าพเจ้าผ่านทางช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ทั้งหมด

 

ทั้งนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการที่ข้าพเจ้าเลือกที่จะไม่ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ อาจส่งผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ การรับบริการและการรับข้อมูลส่งเสริมการขายต่างๆจากบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าข้าพเจ้าสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการให้ความยินยอมได้โดยการติดต่อบริษัทฯผ่านทางโทรศัพท์หรือส่งอีเมล์ถึงฝ่ายบริการลูกค้าของทาง 9ASSET.COM ทั้งนี้บริษัทฯจะใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าด้วยความเคารพในสิทธิของข้าพเจ้า นอกจาก นี้ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าสามารถเข้าชมเว็บไซต์ 9ASSET.COM หรือ เว็บไซต์อื่นของบริษัทฯเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯได้